هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

بهترین الگوریتم تشخیص چهره در یادگیری ماشین کدام است؟

تشخیص چهره در الگوریتم یادگیری ماشین  به چه صورت است؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

محبوب ترین و شناخته شده ترین الگوریتم یادگیری ماشینی برای تشخیص چهره، الگوریتم Viola-Jones است. این عکس ها را در چند مرحله شناسایی می کند: تعریف ویژگی، ارزیابی ویژگی، تعریف طبقه بندی کننده ویژگی، و بررسی آبشار طبقه بندی کننده.

آواتار
انصراف