هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

چگونه از هوش مصنوعی در رسانه های دیجیتال استفاده می شود؟

چگونه از هوش مصنوعی در صنعت رسانه های اجتماعی استفاده می شود؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

 در صنعت رسانه های اجتماعی، هوش مصنوعی برای تعدیل محتوا، تجزیه و تحلیل رفتار کاربر و توصیه های محتوای شخصی سازی شده استفاده می شود. این به شناسایی روندها، هدف گذاری تبلیغات و افزایش تعامل کاربر از طریق محتوای مناسب کمک می کند.

آواتار
انصراف