هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چگونه از هوش مصنوعی در توسعه دارویی استفاده می شود؟

کاربرد هوش مصنوعی در داروسازی چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

تکنیک‌های هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های زیست پزشکی در مقیاس بزرگ را برای شناسایی داروهای موجود که ممکن است پتانسیل درمانی برای بیماری‌های مختلف داشته باشند، تجزیه و تحلیل کنند. با استفاده مجدد از داروهای تایید شده برای نشانه های جدید، هوش مصنوعی روند کشف دارو را تسریع می کند و هزینه ها را کاهش می دهد.

آواتار
انصراف