هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

چند نمونه از نحوه استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی چیست؟

چندنمونه استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی  را نام ببرید؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

Nutella از هوش مصنوعی برای ایجاد بسته بندی استفاده می کند.
Cyber Inc از هوش مصنوعی برای ایجاد دوره های ویدیویی در مقیاس استفاده می کند.
Cosabella از هوش مصنوعی برای ایجاد تبلیغات استفاده می کند.
Volkswagen  از هوش مصنوعی برای پیش بینی تصمیمات خرید استفاده می کند.
Tomorrow Sleep از هوش مصنوعی برای تولید محتوا در مقیاس استفاده می کند.
Netflix  از هوش مصنوعی برای ارائه توصیه های شخصی استفاده می کند.

آواتار
انصراف