هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چرا هوش مصنوعی ابزار خوبی برای نظارت است؟

کاربرد هوش مصنوعی در حوزه نظارت چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

نظارت هوش مصنوعی می تواند فیدهای ویدئویی را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کند - الگوها را تشخیص دهد، چهره ها را تشخیص دهد و حتی رفتارها را پیش بینی کند. این پارادایم را از نظارت واکنشی به نظارت فعال تغییر داده است و راه هایی را برای بهبود ایمنی، جلوگیری از خطرات بهداشت عمومی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه باز کرده است.

آواتار
انصراف