هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

موارد استفاده رایج از یادگیری تحت نظارت چیست؟

کاربرد یادگیری تحت نظارت در حوزه هوش مصنوعی  چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

1. موتورهای توصیه

2. تشخیص تصویر

3. محاسبه زمان مسیر

آواتار
انصراف