هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت با چه مشکلاتی همراه است؟

چه دغدغه‌هایی برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت وجود دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

امروزه اهمیت هوش مصنوعی در ارائه خدمات بهداشت و درمان بیشتر شده است و اپلیکیشن‌های پزشکی بیشتری در حال توسعه هستند. اما دغدغه حاضر، عدم وجود حریم خصوصی در رابطه با اطلاعات استفاده شده در مدل‌های هوش مصنوعی است. مسائلی همچون حفظ امنیت داده‌ها و اعتماد به منابع در کنار احتمال عدم شفافیت و سوگیری در جمع آور ی و تفسیر داده‌ها نیز از دغدغه‌های موجود هستند. بنابراین باید در اپلیکیشن‌های پزشکی یک سیستم ناظر مدیریتی تعریف کرد اما اکنون فناوری‌های هوش مصنوعی در قلمرو جدیدی قرار دارند و هنوز قواعد یکپارچه و فرآیند مشخصی برای دستیابی به چنین هدفی ممکن نیست.


آواتار
انصراف