هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

یادگیری ماشین در تشخیص پزشکی چگونه کار می کند؟

یادگیری ماشین چگونه در تشخیص پزشکی استفاده می شود؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی به تصمیم گیری، مدیریت گردش کار و اتوماسیون وظایف کمک می کند. متخصصان مراقبت های بهداشتی از جدیدترین یادگیری ماشینی در تریاژ استفاده می کنند تا ناهنجاری ها را مشخص کنند و موارد تهدید کننده زندگی را در اولویت قرار دهند.

آواتار
انصراف