توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

برای ایندکس گذاری در اودوو ۱۶ یکسری پیغام خطا دریافت میکنم آیا تغییراتی در نسخه ۱۶ اتفاق افتاده؟برای Indexed در Odoo 16 یکسری Error Messages دریافت میکنم آیا تغییراتی در version 16 اتفاق افتاده؟

 بله در اودوو ۱۶ برای ایندکس گذاری فیلدها برای جست و جو در پایگاه داده چند نوع جدید ایندکس گذاری در اودوو ۱۶ تعریف شده که آن ها به نمونه های زیر هستند و هرکدام در جایی مختص خودشون به کار گرفته میشوند:

در اودوو ۱۵ => فقط index=True قرار میگرفت که به معنی این بود که  index=True(=btree)

در اودوو ۱۶ => برای اینکار ایندکس گذاری ها انواع پیدا کردن و هر کدام برای مکان خاص خودشون تعریف میشوند که انواع آن به صورت زیر هست:

  • -> index=btree
  • -> index=btree_not_null
  • -> index=trigram
  • -> index=True 

البته به غیر از مقدار True بقیه مقادیر باید در تک کوتیشن '' قرار بگیرند.

مثالی که برای این ایندکس گذاری ها میتونستم بذارم مثال های زیر هست:


name= fields.Char(string="any string",index='trigram')
partner_id=fields.Many2one(string="any string",index='btree')
website_id=fields.Many2one(string="any string",index='btree_no_null')
آواتار
رها کردن