توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

برای اینکه بتونیم هشدار(Warning) مربوط به track_visiblity را از بین ببریم که برای ما نمایش ندهدچه کاری باید انجام دهیم؟

این رو میتونین بهم توضیح بدین

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

برای اینکه بتونیم هشدار مربوط به track_visiblity رو از بین ببریم باید در اودوو ۱۶ جایگزین آن را قرار دهیم همانطور که در اسناد مربوط به اودوو ۱۶ هم هست :

tracking=True کنید به جای اینکه track_visiblity=True باشد.

آواتار
انصراف