توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

چگونه منطقه زمانی سرور odoo را به منطقه زمانی کاربر در گزارش حضور و غیاب تغییر دهیم؟

آواتار
سولماز رنجبر

کاربر گزارشی مبنی بر عدم هماهنگی ساعت اودو با ساعت سیستم گزارش کرده است. 

برای رفع این مساله چه کاری باید انجام داد؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
آواتار
سولماز رنجبر
بهترین پاسخ

برای این عدم هماهنگی باید تایم زون (منطقه زمانی) تنظیم شود.

از روش زیر اقدام نمایید:

به نتنظیمات بروید

حالت توسعه دهنده را فعال کنید

به  Settings > Users & Companies. بروید

فیلتر "Inactive Users" رافعال کنید

یکی از کاربران غیرفعال چیزی به نام "odoobot" خواهد بود. اودوبات را انتخاب کنید

در کاربر اودو بات در تب "Preferences" گزینه "Timezone" را با منطقه زمانی کاربر خود فعال کنید.


آواتار
انصراف