توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

چرا وقتی یک گروه خام بدون هیچ دسترسی و رولی برای نرم افزار timesheet ایجاد میکنم . در تب دسترسی های کاربر تایم شیت را نمیبینم.

آواتار
سولماز رنجبر

.


.


.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
آواتار
سولماز رنجبر
بهترین پاسخ

در حالت اول به علت ارث بری هست که سه گروه قبلی ارث بری دارند ولی زمانی که گروه جدیدی ایجاد کرده اید که هیچ ارث بری به گروه های قبلی ندارد به این صورت نمایش میدهد.

آواتار
رها کردن