منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

چطوری در odoo 16 ساعت ماموریت کاری را ثبت کنم که غیبت محسوب نشود و در حقوق و دستمزد نیز محاسبه شود؟

در ماژول حقوق و دستمزد میخواهم یک زمان ماموریت کارمندی که در حضور و غیاب نبوده بعنوان غیبت و یا تاخیر محاسبه نشود 

چطوری ماموریت کاری را تعریف کنم؟

آواتار
انصراف