منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

در نرم افزار مرخصی پلن های تعهدی چیست و چه کاربردی دارد؟

در نرم افزار مرخصی در منوی پیکره بندی گزینه ی دومی پلن های تعهدی (Accrual Plans) میباشد. 

این مورد چه معنا و مفهوم و کاربردی دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

دو نوع تخصیص در Odoo وجود دارد، تخصیص منظم و تخصیص تعهدی. در حالت تخصیص منظم، کارمندان در یک سال تعداد ثابتی مرخصی دریافت خواهند کرد. اما در برنامه‌های تعهدی، ما می‌توانیم انتقال‌های سطحی را تعیین کنیم که بر اساس معیارهای خاصی تخصیص مرخصی اضافی را ارائه می‌دهد. ما می توانیم قوانین خاصی را برای خودکارسازی تخصیص تعهدی برگ در برنامه های تعهدی تنظیم کنیم.آواتار
انصراف