منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

فرق بین Employment Type و Employee Type چیه؟

در نرم افزار کارمندان از این دو واژه استفاده کرده 

فرق بین Employment Type و Employee Type چیه؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

شاید موارد زیر در درک مساله به شما کمک کند:

  • Employment Type به معنی موقعیت شغلی هست در جدول HR.JOB  قرار دارد و از مسیر کارمند -> نام کارمند->موقعیت شغلی -> تب استخدام    دسترسی دارد. 
  • Employee Type  به معنی نوع کارمند است و در جدول HR.EMPLOYEE قرار دارد و از مسیر کارمند -> نام کارمند -> تب تنظیمات منابع انسانی ->بخش وضعیت    دسترسی دارد
آواتار
انصراف