منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

فرق بین Job Positions و Employment Types چیه؟

در نرم افزار کارمندان از این دو واژه استفاده شده که به نظر دارای یک مفهوم میباشند. 

فلسفه تعریف این دو مفهوم چیه؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

شاید توجه به این نکته به درک شما از این دو مفهوم کمک میکند.

Job Positions از مدل hr.job  هست 

و 

Employment Types از مدل hr.contract.type است

آواتار
انصراف