منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

مرخصی استحقاقی(Paid Time off) چیست؟

در نرم افزار مرخصی odoo مرخصی استحقاقی(Paid Time off) چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

مرخصی استحقاقی، در بسیاری از موارد، تحت عنوان مرخصی سالیانه نیز شناخته می شود. مرخصی استحقاقی به نوعی از مرخصی گفته می شود، که کارگران بر اساس آن، در طول سال، می توانند اوقاتی را به عنوان مرخصی استفاده کرده و در عین حال ، حقوق نیز دریافت نمایند.

آواتار
انصراف