منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

روزجبرانی(Compensatory Days) چیست؟

در نرم افزار مرخصی ٬ در انواع مرخصی ها 'روز جبرانی(Compensatory Days)' قرار دارد مفهوم این نوع مرخصی چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

در سازمان ها ممکن است اوقاتی پیش بیاید که کارفرما از کارمند خود درخواست کند که در یک روز تعطیل هم کار انجام دهد. و با توجه به اینکه روز تعطیل جزو روز های کاری کارمند نبوده. کارمند میتواند در یک روز کاری به عنوان جبران روز تعطیلی که کار کرده درخواست مرخصی کند.  

اساساً مرخصی های جبرانی به منظور پاداش دادن به کارمند برای تلاش اضافی که برای توسعه سازمان انجام می دهد ارائه می شود. این وسیله ای برای مراقبت از کارمند به نمایندگی از سازمان است تا کارکنان نیز به نوبه خود با حداکثر تلاش خود از سازمان مراقبت کنند.

آواتار
انصراف