لینوکس

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kubernetes چیست و چه کاربردی در استفاده از docker دارد؟

آواتار
زهرا حسنی

من دنبال یک نرم افزار برای کش کردن داکر بودم. به یک ابزار برخوردم به نام Harbor که برای کوبرنیت استفاده می‌شود. کوبرنیت چه کاربردی دارد؟

آواتار
انصراف