پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

متد __init__ در پایتون چیست؟

آواتار
زهرا حسنی

متد __init__ در پایتون برای مقداردهی اولیه ویژگی‌های یک شی، زمانی که از یک کلاس ساخته می‌شود، استفاده می‌شود. __init__ یک متد خاص است که وقتی یک شی از یک کلاس نمونه برداری می شود، به طور خودکار فراخوانی می شود. 

هدف اصلی __init__ این است که مقادیر اولیه را برای ویژگی های یک شی در ابتدای ایجاد آن تنظیم کند. این به هر شی اجازه می دهد تا حالت منحصر به فرد خود را داشته باشد.

مثال:

class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

person1 = Person("John Doe", 30)
print(person1.name)  # "John Doe"
print(person1.age)   # 30

در این مثال، زمانی که person1 ایجاد می شود، متد __init__ فراخوانی می شود که نام و سن person1 را به ترتیب روی "John Doe" و 30 قرار می دهد.

پاسخ:

John Doe
30


آواتار
رها کردن