توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

چگونه یک فیلد در ویو را در اودوو 17 را برای کاربر خاص پنهان کنیم؟

آواتار
علی عبداللهی

چگونه قیمت تمام شده موجود در product -> procurement tab  را برای کاربر خاص پنهان کنیم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
آواتار
علی عبداللهی
بهترین پاسخ

با شخصی سازی کد veiwدر اودوو 17. گروهی را به آن فیلد اختصاص دهید تا فقط کاربران گروه شما بتوانند آن را ببینند.

مثل زیر : آواتار
انصراف