توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

چه تفاوتی بین نما توی Qweb و یا زمانی که نما توی بک اند رنرد می‌شود وجود دارد و چطور اودوو این موضوع را تشخیص می‌دهد.

آواتار
مصطفی برمشوری

نماهای متفاوتی در سیستم تعریف شده است. بخشی از این ها به صورت ویجت در کلاینت استفاده می‌شود و بخشی سمت سرور رندر می‌شوند اما سوا این است که اودوو چطور تشخیص می‌دهد که یک نما به کدام دسته وابسته است.

سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

اودوو به عنوان یک ERP تحت وب باید بسیار پویا طراحی شود از همین رو یک راهکار برای مدیریت منابع یا resource تعریف شده و یک راهکار برای مدریت templateها یا نماها.

زمانی که شما یک نما را به صورت یک xml به رکوردهای نما اضافه کنید در حقیق دارید یک نما ایجاد می‌کند که سمت سرور رندر می‌شود.

زمانی که یک xml به صورت یک resource اضافه می‌شود درحقیقت یک نما است که سمت کلاینت کاربرد دارد. 

اودوو به صورت پیش فرض منابع متفاوتی را حمایت می‌کند که عبارتند از:

  • SCSS
  • XML
  • JS
  • CSS

تما منابع با یک موتور رنرد با هم ادغام می‌شوند و یک داده برای ارسال به کاربر را فراهم می‌کنند.

آواتار
انصراف