توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

امکان کنترل کردن مدل لاگ های خروجی اودوو با خط فرمان وجود داره؟

آواتار
مصطفی برمشوری

دنبال راهی می گردم که در خط فرمان مدل خروجی لاگ ها و سطح لاگ رو تعیین کنم. آیا این امکان در اودوو وجود دارد؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

شما می توانید سطح ثبت برنامه را از طریق خط فرمان یا از فایل پیکربندی کنترل کنید. دو راه اصلی برای انجام این کار وجود دارد:

راه اول استفاده از گزینه --log-handler است. نحو اصلی آن به این صورت است: --log-handler=prefix:level. در این مورد، پیشوند قطعه ای از مسیر نام لاگر است و سطح آن DEBUG، INFO، WARNING، ERROR یا CRITICAL است. اگر پیشوند را حذف کنید، سطح پیش فرض را برای همه لاگرها تنظیم می کنید. به عنوان مثال، برای تنظیم سطح لاگ لاگرهای my_library روی DEBUG و حفظ سطح گزارش پیش‌فرض برای سایر افزونه‌ها.

راه دوم استفاده از گزینه --log-level است. برای کنترل سطح log به صورت سراسری، می توانید از --log-level به عنوان گزینه خط فرمان استفاده کنید. مقادیر ممکن برای این گزینه عبارتند از: بحرانی، خطا، هشدار، اشکال زدایی، debug_rpc، debug_rpc_answer، debug_sql و تست.

آواتار
رها کردن