توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

عملگرهای domain و عملگرهای term

عملگرهای domain و عملگرهای term  در عبارات domain نرم افزار سازمانی اودوو چه چیزهایی هستند ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

لیست عملگرهای domain :

   ! (Not), | (Or), & (And)

لیست عملگرهای term  :   

 '=', '!=', '<=', '', '>=', '=?', '=like', '=ilike', 'like', 'not like', 'ilike', 'not ilike', 'in', 'not in', 'child_of'


هر تاپل در دامنه جستجو باید 3 عنصر داشته باشد، به شکل:

('field_name', 'operator', value)

field_name :  باید یک نام معتبر از فیلد مدل شی باشد . 

operator  :  باید یک رشته با یک عملگر مقایسه معتبر از این لیست باشد:

 =, !=, >, >=,  

value  :  باید یک مقدار معتبر برای مقایسه با مقادیر field_name بسته به نوع آن باشد.


معیارهای دامنه را می توان با استفاده از 3 عملگر منطقی ترکیب کرد که می توان بین تاپل ها اضافه کرد:

  • '&' (logical AND, default)
  • '|' (logical OR)
  • '!' (logical NOT)آواتار
انصراف