توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

نحوه کار سیستم عامل در حالت multithreading

وقتی که چندتا thread یا multithreading  داریم این thread ها به روش همروندی یا روش موازی پروسه را انجام میدهند ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

به سخت افزار و سیستم عامل بستگی دارد. خود سیستم عامل thread ها را مدیریت میکند.

به طور کلی در دنیای واقعی به صورت ترکیبی از همروندی و موازی پروسه تکمیل میشه.

مثلا فرض کنید شرایط زیر را داریم:

  1. سیستم امون ۸ تا thread دارد که این thread ها میتوانند مربوط به processهای متفاوتی باشند. 

  2. یک CPU چهار هسته ای داریم.همانطور که میدونید هر هسته از cpu خودش یک پردازشگر جدا است و هسته ها میتوانند به صورت موازی با هم کارها را انجام بدهند. 

با شرایط بالا سیستم عامل میتونه به صورت ترکیبی threadها را اجرا کنه. مثلا سیستم عامل ۴ تا thread برمیداره و به صورت موازی روی ۴ هسته اجرا میکنه. 


فرض کنید مطابق شکل در مرحله اول thread های 1-3-5-7 روی ۴ هسته به صورت موازی اجرا میشوند. 

در حال حاضر چهار thread  با شماره های 2-4-6-8 باقی میمونند این ۴ thread را دوباره به صورت موازی روی ۴ هسته اجرا میکنه و این کار را تکرار میکند.

اگر دقت کنید روی هر هسته به صورت همروندی دو تا thread پارند اجرا میشوند. مثلا مطابق شکل، هسته یک thread شماره یک و سه را به صورت همروندی اجرا میکند. این در حالی است که thread های شماره 1-3-5-7 به صورت موازی اجرا میشوند. 

اطلاعات کاملتر در این لینک

آواتار
انصراف