توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

نشان دادن مقادیر یک فیلد بدون در نظر گرفتن فعال و غیرفعال بودن آن ها؟

من یه فیلد many2many ساخته که رابطه داره با res.lang که شامل همه زبان ها است

میخوام کاری کنم تو این فیلدم تمام زبان ها بیاد.

دامنه گذاشتم که تمام فیلدهایی که اکتیو هستن یا نیستن را نشان بده ولی بعد از ذخیره زبان های غیرفعال مقداری نشان نمیداد 

چه کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

از contex استفاده کنید

language_db = fields.Many2many(comodel_name="res.lang", context={'active_test': False})

این به اودو میگه تست هایی که روی مقادیر res.lang میزاری را بی خیال بشو و همه را نشان بده 

یکی از این تست ها چک کردن اکتیو بودن و اکتیو نبودنشه

شما با این کار باعث میشید همه مقادیر را بدون در نظر گرفتن فعال و غیرفعال بودنشون را تو ویو نشان بدین

آواتار
انصراف