توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

تغییر فرمت تاریخ برای هر زبان در اودوو استفاه میکنیم

آواتار
علی عبداللهی

چگونه می توانیم فرمت نمای تاریخ را از dd/mm/yyyy به mm/dd/yyyy تغییر دهیم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
آواتار
علی عبداللهی
بهترین پاسخ

ابتدا باید ویژگی های Technical Features را در حساب کاربری خود فعال کنید، سپس به Settings->Translations->Languages ​​بروید. زبان فعلی خود را ویرایش کنید و قالب تاریخ را تغییر دهید.

آواتار
انصراف