پشتیبانی فن‌آوری اطلاعات

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

خطای Temprory Lookup Failer در سرورهای Postfix زمان ارسال ایمیل به چه دلیل‌هایی رخ می‌دهد؟

من یک سرور محلی از نوع postfix را برای ارسال ایمیل پیکره بندی کرده‌ام. از این سرور می‌خواهم برای ارسال ایمیل ها شبکه داخلی به خارج از شبکه استفاده کنم. اما زمانی که ایمیلی را ارسال می‌کنم خطای زیر رخ می‌دهد:


2024-04-05T00:35:50.224278+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: >>> START Recipient address RESTRICTIONS <<<
2024-04-05T00:35:50.224288+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: generic_checks: name=reject_non_fqdn_recipient
2024-04-05T00:35:50.224307+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: reject_non_fqdn_address: noreply@odoo.com
2024-04-05T00:35:50.224320+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: generic_checks: name=reject_non_fqdn_recipient status=0
2024-04-05T00:35:50.224329+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: generic_checks: name=reject_unknown_recipient_domain
2024-04-05T00:35:50.224342+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: reject_unknown_address: noreply@odoo.com
2024-04-05T00:35:50.224356+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: ctable_locate: leave existing entry key mostafa.barmshory@viraweb123.ir?noreply@odoo.com
2024-04-05T00:35:50.224386+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[11.0.4.17]: 451 4.3.0 <noreply@odoo.com>: Temporary lookup failure; from=<mostafa.barmshory@viraweb123.ir> to=<noreply@odoo.com> proto=ESMTP helo=
2024-04-05T00:35:50.224404+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: > unknown[11.0.4.17]: 451 4.3.0 <noreply@odoo.com>: Temporary lookup failure
2024-04-05T00:35:50.224416+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: watchdog_pat: 0x5613b1b704e0
2024-04-05T00:35:50.226571+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: smtp_get: EOF
2024-04-05T00:35:50.226593+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: match_hostname: smtpd_client_event_limit_exceptions: unknown ~? 11.0.0.0/16
2024-04-05T00:35:50.226605+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: match_hostaddr: smtpd_client_event_limit_exceptions: 11.0.4.17 ~? 11.0.0.0/16
2024-04-05T00:35:50.226634+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: lost connection after RCPT from unknown[11.0.4.17]
2024-04-05T00:35:50.226659+02:00 INFO    postfix/smtpd[1076]: disconnect from unknown[11.0.4.17] ehlo=1 mail=1 rcpt=0/1 commands=2/3

این خطا به چه دلیل‌هایی می‌تواند رخ دهد

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

در بخش‌ها متفاوتی از سیستم postfix از map برای ذخیره کردن تنظیم‌ها استفاده می‌شود. مثلا برای تعیین لیست ایمیل‌های مجازی و یا دامنه‌های مجاز برای ارسال ایمیل از این جدول‌ها استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در این سیستم وجود دارد جستجو در این جدولها است. به این جدولها اصطلاحا lookup table هم می‌گویند. حالا اگر سیستم پست فیکس بخواهد در یکی از این جدولها جستجو کند و آن جدول وجود نداشته باشد این خطا رخ می‌دهد.

برای رفع این خطا کافی است تنظیم‌هایی که از map  استفاده می‌کنند را پیدا کرده و چک کنید که جدولهای معادل وجود دارد و به روز رسانی شده است. مستند postfix در مورد جدولها محل خوبی برای شروع مطالعه در رابطه با این موضوع است.

آواتار
انصراف