مدیریت پروژه

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

می‌توان کاری کرد که زمان مورد انتظار برای انجام یک وظیفه شامل زمان صرف شده برای زیر وظیفه‌ها هم باشد؟

من یک وظیفه اصلی دارم که برای انجام آن باید زیر وظیفه‌هایی را انجام دهم. می‌خوام زمانی که گزارش ایجاد می‌کنم هر وظیفه شامل زمان تخصیص داده شده به زیر وظیفه‌ها هم باشد. آیا این کار ممکن هست؟

سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

در نسخه اودوو و آنلاین ویراوب۱۲۳ برای مدیریت پروژه این امکان وجود ندارد که زمان صرف شده در زیر وظایف برای وظیفه اصلی جمع شود. به عبارت دیگر هر وظیفه به صورت مستقل زمان خود و پیشرفت خود را دارد. البته امکان این هست که مجموع زمان‌های صرف شده برای زیر وظیفه‌ها هم نمایش داده شود اما در میزان پیشرفت کار اصلی اثر ندارد.

این موضوع قراردادی است. مثلا ما در پیاده سازی پروژه تن من به صورت دستی تعیین می‌کردیم که چه میزان زمان برای پروژه استفاده شده و بر اساس مجموع زمان‌های زیر وظیفه‌ها چه درصدی از کار پیشرفت کرده است.

آواتار
انصراف