پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چجوری میتونم یک سیگنال گسسته سینوسی با فرکانس ۱۰۰۰ روی نمودار، با پایتون بکشم؟

آواتار
شیما روستا

من میخوام یک سیگنال سینوسی گسسته رو با فرکانس ۱۰۰۰ روی نمودار xy نشون بدم...چجوری اینکارو انجام بدم؟ ایا باید از کتابخونه خاصی استفاده کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
آواتار
شیما روستا
بهترین پاسخ

برای کشیدن یک سیگنال سینوسی گسسته باید از دو کتابخانه numpy و matplotlib استفاده کنیم.

بعد از فراخوانی کتابخانه‌ها، باید سه ویژگی اصلی سیگنال رو مشخص کنیم که شامل:

۱.فرکانس

۲.سمپل نمونه برداری ( سمپل همیشه باید بزرگتر مساوی دو برابر بزرگ‌ترین مولفه فرکانسی سیگنال اصلی باشد.)

۳.دوره تناوب

حال باید نقاط x را برای سیگنال گسسته ایجاد کنیم که با استفاده از تابع arrange یک آرایه از 0 تا 5برابر دوره تناوب ایجاد کرده و با گام یک به روی sampling_rate ایجاد میکنیم.

و همچنین y ها را برای سیگنال، نقاط به دست آمده از سیگنال سینوسی پیوسته با فرکانس ۱۰۰۰، در یک آرایه دیگر قرار میدهیم.( برای ایجاد تابع سینوس باید np.sin را استفاده کنیم.)

و در انتها با استفاده از کتابخانه matplotlib و تابع stem از این کتابخانه، نمودار را به صورت گسسته تبدیل کرده و  رسم میکنیم.

نتیجه کد بالا به صورت زیر نشان داده می‌شود:


آواتار
انصراف