پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

8

دوتابع کاربردی برای لیست ها وجود دارد map و filter میخواستم ببینم این در اودوو به چه شکلی هست؟

من در پایتون از filter و map استفاده کرده ام و برای من خیلی کاربردی بودن ولی در اودوو از اون ها نتوانستم استفاده کنم میخواستم اگر میدونید که مشکل چیه بهم بگین ، ممنونم.

شکل استفاده از اون ها :

  • تابع Map:
items = [1, 2, 3, 4, 5]
squared = list(map(lambda x: x**2, items))
  • تابع Filter:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
even_numbers = list(filter(lambda n:n%2==0, numbers))
آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

این دوتابع در اودوو ۱۶ ویراوب ۱۲۳ از لحاظ کارایی تفاوت زیادی نداشتن ولی تغییرات به شکل زیر هست:

  • تابع Map:
items = [1, 2, 3, 4, 5]
squared = items.mapped(lambda x: x**2)
  • تابع Filter:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
even_numbers = numbers.filtered(labda x: x%2==0)

خروجی هر دوتابع لیست هست.

آواتار
انصراف