پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

Loader پایتون چجوری کار میکنه؟

Loader ها زمانی استفاده میشوند که ما یک کتابخانه ای را import میکنیم

لودر پایتون چجوری این فرآیند را طی میکنه؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
بهترین پاسخ


در پایتون، Loader یکی از اجزای سیستم بارگذاری ماژولها است که وظیفهاش بارگذاری و اجرای کد ماژولها از فایلهای منبع است. وقتی شما یک ماژول را در پایتون وارد (import) میکنید، فرآیندی چند مرحلهای انجام میشود:


پیدا کردن ماژول :
ابتدا، پایتون باید ماژول مورد نظر را پیدا کند. این کار توسط Finderها انجام میشود که مسیرهای مختلف را برای یافتن فایلهای ماژول جستجو میکنند.

بارگذاری ماژول :
پس از پیدا کردن ماژول، Loader وظیفه دارد که کد ماژول را بارگذاری کند. Loaderها میتوانند کد منبع را از فایلهای پایتون (.py)، فایلهای بایتکد (.pyc)، یا حتی دیگر فرمتها بخوانند و اجرا کنند.

اجرای ماژول :
پس از بارگذاری، کد ماژول اجرا میشود و اشیاء تعریف شده در آن در فضای نام ماژول قرار میگیرند.
Loaderها میتوانند به صورت سفارشیسازی شده باشند تا از منابع مختلفی برای بارگذاری ماژولها استفاده کنند، مانند فایلهای محلی، دیتابیسها، شبکهها یا حتی آرشیوهای فشرده.

به عنوان مثال، این کد نحوه استفاده از Loader برای بارگذاری یک ماژول را نشان میدهد:
این کد نمونهای از چگونگی بارگذاری دستی یک ماژول در پایتون است

آواتار
انصراف