پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

9

استفاده از ()shift در دیتافریم گروپ شده

سلام . من با دستور ()groupby دیتافریم را گروه بندی کردم.

حالا میخوام یه ستون جدید بسازم که بیاد برای هر سطر مقدار ستون value  سطر قبلی را قرار بده


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

باید از دستور shift استفاده کنید

اشیاء گروه‌بندی‌شده پانداها دارای یک متد groupby.DataFrameGroupBy.shift هستند که یک ستون مشخص را در هر گروه n دوره جابجا می‌کند، درست مانند روش شیفت قاب معمولی:

df['prev_value'] = df.groupby('object')['value'].shift()


برای دیتافریم نمونه زیر:

print(df)
   object period value
0    1    1   24
1    1    2   67
2    1    4   89
3    2    4   5
4    2   23   23

 نتیجه این خواهد بود:

object period value prev_value
0    1    1   24     NaN
1    1    2   67    24.0
2    1    4   89    67.0
3    2    4   5     NaN
4    2   23   23     5.0


آواتار
رها کردن