پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

تابع Callback در پایتون چیه ؟

آواتار
ساناز میرباقری

تابع Callback  در پایتون چیه و چه موقعی استفاده میشه؟ لطفا با یه مثال از پایتون توضیح بدین

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
آواتار
ساناز میرباقری
بهترین پاسخ

در پایتون، زمانی که تابع تعریف شده به عنوان یک مقدار پارامتر به تابع دیگری ارسال می‌شود، این تابع به عنوان یک تابع callback شناخته می‌شود. این تابع callback در یک نقطه خاص در داخل تابع اصلی فراخوانی می شود. ما همچنین می‌توانیم به چندین توابع callback در داخل تابع اصلی دسترسی داشته باشیم. تابع callback به ما کمک می کند تا عملکرد توابع را جدا کنیم و کد را قابل استفاده مجدد و ماژولار کنیم.


در مثال زیر، "تابع callback" تعریف شده و به عنوان آرگومان به تابع اصلی ارسال می شود:


تابع اصلی "fun" و تابع callback با نام "CBF" در برنامه تعریف شده است.
در بدنه تابع اصلی، از "cb()" برای دسترسی به تابع callback استفاده می شود. تابع callback به عنوان آرگومان به تابع اصلی ارسال می شوداین لینک

آواتار
انصراف